YSS Dwarahat Ashram

Radha and Krishna shrine in the temple.

Radha and Krishna shrine in the temple.